MAHJONG WARS
MAHJONG SHIKAKU RETSUDEN - MAHJONG WARS
麻雀刺客列伝麻雀ウォーズ

MAKER: NICHIBUTSU / NIHON BUSSAN
RELEASE DATE: 1 FEBRUARY 1990
STYLE: MAHJONG
FORMAT: HUCARD
RATING: UNRATED

 

Overview
Mahjong game with a role-playing mode.

 

 

Screens